Tuleohutusekspertiis

Asutuse/ettevõtte tuleohutuse korraldamise esimeseks sammuks peaks alati olema olukorra s.t kohustuste ulatuse, puuduste ja vajalike tegevuste ulatuse tuvastamine. Ohutuspartner OÜ  poolt pakutava tuleohutusekspertiisi eesmärk on tuleohutusnõuete täidetuse tuvastamine ehitises ja territooriumil. Tellija saab pädeva ülevaate oma tuleohutusalastest kohustustest, täidetud ja täitmata nõuetest ja ohutuse tagatusest.Tuleohutusekspertiis koosneb:

Tuleohutusalase dokumentatsiooni auditist. Auditi läbiviimiseks on vajalik hoone ehitusprojekti, elektripaigaldiste projekti, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekti, automaatse tulekustutussüsteemi projekti, seadmete hooldus-, paigaldus- ja kasutusjuhendite, rendilepingute, turvateenuse lepingute, puhastusteenuse lepingute, ventilatsioonisüsteemi hoolduslepingute, prügiveolepingute, tuleohutuspaigaldiste hoolduslepingute, töö sisekorra eeskirja, vastutavate töötajate ametijuhendite, tuletöid reguleeriva dokumentatsiooni, evakuatsiooniplaanide ja muude tuleohutust reguleerivate juhenddokumentide ning käskkirjade tellijapoolne esitamine, eesmärgiga tuvastada tuleohutusalaste kohustustuste ulatus ja senine määratletus ning täidetus.

Territooriumi, hoone ja ruumide ning neis kasutatava seadmestiku ja tuleohutuspaigaldiste ülevaatusest, tuvastamaks nende õigusaktides sätestatud tuleohutusnõuetele vastavus. Tuleohutusülevaatus viiakse läbi tellija või tema esindaja juuresolekul.

Lisaväärtusena esitame meiepoolse ekspertarvamuse tuleohutusnõuete täidetusest ning samuti ettepanekud puuduste likvideerimiseks.

Hinnapäringud ja küsimused saata e-mailile info@ohutuspartner.ee või telefonil 56 299 859