TULEOHUTUSALANE TÄIENDÕPE

Tuleohutusalane täiendõpe on tuleohutusalaste teadmiste süvendamiseks korraldatav koolitus. Täiendõpe on suunatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide töötajatele, objekti tuleohutuse eest vastutavatele isikutele ja allüksustes evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele.

Eesmärk: täiendõppe läbinu saab ülevaate tuleohutust reguleerivatest õigusaktidest; saab ülevaate tulekahjuga kaasnevatest ohtudest ja oskab tegutseda tulekahju korral; tunneb esmaseid tulekustutusvahendeid ning on kinnistanud teoreetilisi teadmisi praktilistel harjutustel.

Koolituse korraldus: koolituse ettevalmistamise käigus tutvutakse objekti tuleohutusjuhendiga ja koostööd objektil tuleohutuse eest vastutava isikuga täiendatakse koolituse sisu just Teie asutusele  vastavalt. Koolitus kestab 6 õppetundi mille käigus läbitakse järgnevad teemad:

”        päästeseadus

”        tuleohutuse seadus

”        objekti tuleohutusjuhend / tulekahju korral tegutsemise plaan

”        tulekahju tekkimise ja levimise põhjused ning kaasnevad ohud

”        põlengute klassifikatsioon ja süttimispiirid

”        sisetulekahju ja selle areng

”        tegutsemine tulekahju korral, evakuatsioon

”        nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende kasutamine

”        praktiline harjutus

Praktilise harjutuse käigus õpitakse kustutama tulekollet 6kg pulberkustutiga, mis on üks parimatest ja ka enamlevinumatest kustutitest. Samuti õpitakse kasutama tulekustutustekki.

Loengu esitlusteemad on kaetud  foto- ja videomaterjalidega.

Koolitust viivad läbi päästealase haridusega spetsialistid.

Koolitusi viime läbi asutuste ja ettevõtete ruumides ja territooriumil kõikjal üle Eesti.

Koolituse läbimise kohta väljastatakse vastav tunnistus.

Hinnapäringud ja küsimused saata e-mailile info@ohutuspartner.ee või telefonil 56 299 859