TULEKAHJUÕPPUS

Kõik ettevõtte või asutuse töötajad peaksid oskama tulekahju korral tegutseda hoones, kus nad töötavad. Ilma väljaõppeta aga ei pruugi inimene suuta iseennast või teisi päästa, takistada tulekahju levikut ega teada käitumisjuhiseid. Seda kõike saab ennetada korraliku väljaõppega.

Ohutuspartner OÜ  poolt pakutava „Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse“ eesmärk on tagada teadmised ja oskused tegutsemiseks evakuatsiooni ja tulekahju korral, tuvastada objekti tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus reaalsele olukorrale ning töötajate oskused tulekahju korral tegutsemiseks. Tulekahjuõppusel peavad osalema kõik töötajad.

Õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Teoreetilises osas tutvustatakse kolme teemat:

1. Tuleohutusalane teadlikkus:

•tulekahju olemus ja selle areng;

•tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;

•tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;

•tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.

2. Evakuatsioon:

•ohutu evakuatsiooni põhimõtted;

•evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;

•inimeste evakueerimine.

3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine:

•inimeste päästmine ohustatud alast;

•inimeste teavitamine tulekahjust;

•tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;

•tulekahju teate edastamine häirekeskusesse ja selle sisu;

•esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted.

Tulekahjuõppuse praktilise osa läbiviimiseks töötatakse välja õppuse legend, milleks on ühe võimaliku tulekahju stsenaariumi toimumine ettevõttes/asutuses. Legendi koostamisel määratakse tulekahju tekkekoht ja leviku ulatus, samuti see, millist osa plaanist õppuse käigus harjutatakse ning milliseid isikuid teavitatakse eelnevalt õppuse korraldamisest.

Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt kirjalik kokkuvõte, milles käsitletakse:

•õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid;

•tuvastatud asjaolusid;

•eesmärkide täitmist;

•ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks ja täiendamiseks.

Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte säilitatakse ettevõttes või asutuses vähemalt viis aastat. 

Tulekahjuõppuse läbiviijateks on päästeala spetsialistid.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist. 

Mihkel Trepp 52 222 89, e-mail: info@ohutuspartner.ee