Nõustamine

Omaniku ja valdaja tuleohutusalaste kohustuste väljaselgitamine ning vastutusala tulevalt seadusest;

– Riikliku tuleohutusjärelevalve tuleohutusülevaatuse läbiviimises, nagu paikvaatlusprotokolli, ettekirjutuse, asendustäitmine – ja      sunnirahaseaduse korral;
– Kliendi nõustamine jaemüügis olevate tuleohutuspaigaldiste ning ehitustoodete ja -materjalide, vastavusdeklaratsiooni või sertifikaadi olemasolu kui ka puudumise korral, samuti tarbijakaitsealastes küsimustes;
– Objekti, tegevuse ja seadme töö tuleohutusnõuetele vastavuse üle;
– Tuleohutusnõuetele vastavus planeerimises, projekteerimises, ehituses ning üld- ja detailplaneeringu kooskõlastamisel;
– Haldussunni rakendamine tuleohutusnõuete rikkumise korral ja väärteomenetluse läbiviimine seadusega ettenähtud korras;
– Tuleohutusnõuete rikkumise asjade kohtueelne menetlus seadusega ettenähtud juhtudel ja korras;
– Kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku, ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti ja ehitise kasutusloa heakskiidul;
– Kliendi nõustamine kahjukäsitluses ja käsitlusega seotud toimingutes;
– Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise palanide koostamisel;
– Töötervishoiu ja tööohutusalastes küsimustes.