EVAKUATSIOONIPLAAN e.TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN.

Tulekahju korral tegutsemise plaan on ettevõtte või asutuse töötajate või teenistujate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda võttes arvesse ettevõtte või asutuse tuleohutusalaseid erisusi.

Tulekahju korral tegutsemise plaanile esitatavad nõuded (Siseministri määrus 01.09.2010 nr.43)

Tulekahju korral tegutsemise plaani  eesmärk on inimeste ohutuse tagamine ja varalise kahju ärahoidmine tulekahju korral.

Plaan koostatakse enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses. Plaani koostamise tagab ehitise valdaja.

Tulekahju korral tegutsemise plaan koosneb tegevuskavast ning skeemidest.  

Tegevuskava on plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade ettevõtte või asutuse tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid.

Tegevuskava sisaldab:

1) evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust;

2) ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust;

3) tulekahjust teavitamise juhist;

4) evakuatsiooni läbiviimise juhist;

5) tulekahju korral tegutsemise juhiseid (erinevad juhtnöörid töötajatele, vastavalt hoonete kasutamisotstarbele staabihoonele, kasarmule, õppehoonele, laatsaretile jne.) ;

6) päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhist.

Skeem on hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist. 

Mihkel Trepp 52 222 89, e-mail: info@ohutuspartner.ee