Esmane tuleohutuskoolitus

Esmane tuleohutuskoolitus on asutuste ja ettevõtete töötajatele suunatud koolitus, mille käigus omandatakse esmased tuleohutusalased teadmised.

Eesmärk: Kursuse läbinu saab ülevaate tulekahjuga kaasnevatest ohtudest ja oskab tegutseda tulekahju korral; tunneb esmaseid tulekustutusvahendeid ning on kinnistanud teoreetilisi teadmisi praktilistel harjutustel.

Koolitus kestab 3 õppetundi mille käigus läbitakse järgnevad teemad:

1. Tuleohutusalane teadlikkus:

•tulekahju olemus ja selle areng;

•tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;

•tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;

•tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.

2. Evakuatsioon:

•ohutu evakuatsiooni põhimõtted;

•evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;

•inimeste evakueerimine.

3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine:

•inimeste päästmine ohustatud alast;

•inimeste teavitamine tulekahjust;

•tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;

•tulekahju teate edastamine häirekeskusesse ja selle sisu;

•esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted.

Praktilise harjutuse käigus õpitakse kustutama tulekollet 6kg pulberkustutiga, mis on üks parimatest ja ka enamlevinumatest kustutitest.

Praktilisteks harjutusteks võtame vajalikud vahendid  kaasa. 

Teie poolt soovime ruumi, kus koolitus läbi viia ja väikest platsi kus praktilist harjutust harjutada (natuke tuld teha ja kustutada).

Koolitusel osalejatele väljastatakse vastav tunnistus.

Koolituse läbiviijateks on päästeala spetsialistid.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist. 

Mihkel Trepp  tel 52 222 89, e-mail: info@ohutuspartner.ee