Esindusteenus

– Iga-aastane osalemine riikliku tuleohutusjärelevalve tuleohutusülevaatuses;

– Kliendi esindamine riikliku tuleohutusjärelevalve haldusmenetluses kui ka väärteomenetluses, tuleohutusnõuete rikkumise asjade kohtueelses menetluseni;
– Kliendi esindamine tuleohutusjärelevalve alase vaide kirjutamisel ja tuleohutusjärelevalve ametnikule vajaliku teabe edastamisel;
– Kliendi esindamine tuleohutusalstes küsimustes üld – ja detailplaneeringu koostamisel;
– Kliendi esindamine ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti ning ehitise kasutusloa heakskiidu korral;
– Kliendi esindamine ja vastavuse tagamine tuleohutusnõuete osas ehitusprojekti projekteerimises, samuti ehitustegevuses;
– Kliendi esindamine jaemüügis olevate tuleohutuspaigaldiste ning ehitustoodete ja -materjalide, vastavusdeklaratsiooni või -sertifikaadi olemasolu kui ka puudumise korral, samuti tarbijakaitsealastes küsimustes;
– Kliendi esindamine tuleohutuspaigaldisi hooldavate ja müüvate ettevõtete leidmisel ja koostööpartneri valimisel – projektijuhtimine;
– Kliendi esindamine kahjukäsitluses ja käsitlusega seotud toimingutes;
– Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise palanide koostamine ja esitamise kord;
– Töötervishoiu ja tööohutusalastes küsimustes.