Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Koostame asutusele/ettevõttele enesekontrolli tuleohutusaruannet.

Tuleohutusaruanne on hea abimees ehitise omanikule ja kasutajale. Tuleohutuse kohta  vajaminevate andmete kogumisel vaatab hoone valdaja üle tuleohutuse olukorra hoones ja nii saab asutus ise hea ülevaate sellest, milline on olukord tema asutuses tuleohutusega. 

Enesekontroll tähendab isiku kohustust kontrollida tema valduses olevat: kinnisasja, ehitist, ruumi, seadet ja nende kasutamise ohutust ningnõuetekohasust.

Ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne, on kirjas siseministri 10.09.2013  määruse nr. 27 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikud kriteeriumid“  lisas 2.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne tuleb esitada ehitiste kohta, kus paiknevad:

•lasteaiad; 

•koolid; 

•majutusasutused; 

•ravi-ja hoolekandeasutused; 

•kaubanduskeskused; 

•suuremad põllumajandus- ja tööstushooned; 

•kõrghooned; 

•maaalused garaažid; 

•elutähtsat teenust pakkuvad asutused.

Tuleohutusaruande sisu

•Tuleohutusaruanne peab sisaldama:

 andmed ehitise kohta;

• andmed ehitises toimuva tegevuse kohta;

•andmed ehitises asuvate asutuste ja ettevõtete kohta;

• andmed asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse, seal hulgas tuleohutuse eest vastutavate isikute ja tuleohutusalase vastutuse jagunemise kohta;

•andmed päästevahendite, tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ja muude seadmete ja paigaldiste korrashoiu kohta;

•andmed korralduslike tuleohutusnõuete täitmise kohta;

•kirjeldus valmisolekust tulekahju korral tegutsemiseks;

•enesekontrolli käigus avastatud puuduste ja nende kõrvaldamise meetmete kirjeldus;

•andmed kinnisasja territooriumi ja sellel toimuva tegevuse kohta..

Tuleohutusaruanne esitatakse kas elektroonselt või paberil Päästeametile üks kord aastas. Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. 

Sellest aastast tuleb aruandeid esitada kolme kuu jooksul pärast kalendriaasta lõppu, ehk siis 2014. aasta aruanne esitatakse 2015. aasta esimese kvartali jooksul.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist. 

Mihkel Trepp 52 222 89, e-mail: info@ohutuspartner.ee