OHUTUSPARTNER ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TEAVITUS

Ohutuspartner OÜ  i (registrikood: 11466405)(edaspidi „Meie“) on ettevõtte kes tegeleb hulgikaubanduse valdkonnas.

Teie isikuandmete kaitse on Meie  jaoks äärmiselt oluline. Meie isikuandmete töötlemise teavitus (edaspidi Teavitus) selgitab, kuidas Teie isikuandmeid töötleme (nt kogume, kasutame, kaitseme) ning millised on Teie õigused oma isikuandmete töötlemisega seoses.

Teie isikuandmeid töötlemisel järgime Me Eesti ja Euroopa Liidu  õigusakte, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) määrust nr 2016/679 (edaspidi Üldmäärus).

Teavituse kohaselt on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Ohutuspartner OÜ. Lisaks Meile võib teatud juhtudel olla isikuandmete vastutavaks töötlejaks Meie koostööpartner, kuid ainult juhul, kui see on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Ohutuspartner töötleb Teie isikuandmeid üksnes eesmärgil, milleks Teilt andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Juhul kui Teie isikuandmete töötlemise eesmärk täitunud ning puudub ka muu alus ja kohustus Teie isikuandmeid töödelda, siis kustutame Teie isikuandmed.

Teavitus ei kajasta teiste ettevõtete toodete, teenuste, rakenduste, veebilehtede jne andmetöötlust, isegi kui on võimalik kasutada läbi meie teenuste või teistele veebilehtedele ja e- keskkondadele pääseda läbi Meie veebilehtede.

Vajadusel on Teil võimalik tutvuda Teavitusega Meie veebilehtedel või Meie kontoris.

Privaatsusteatele viitame, sh võimaldame tutvuda, nt lepingu sõlmimisel, teenuse või toote pakkumisel ja müümisel, e -keskkonda (sh veebipoodi) pakkumisel. Teavitus on informeeriv dokument ning ei ole osa Teiega sõlmitavast lepingust.

Teeme endast olenevalt kõik, et hoida Teavitust ajakohasena ja Teile kättesaadav eelnevalt nimetatud viisidel. Muudatustest Teavituses teavitame Teid oma veebilehtede vahendusel või muul mõistlikul viisil.

MIS ON ISIKUANDMED NING MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME

Isikuandmed on teave inimese ehk füüsilise isiku (eelnevalt ja edaspidi Teie või Andmesubjekt) kohta, mille kaudu on füüsiline isik otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatav.

Allpool nimekiri andmetest mida on võimalik koguda

 • Isikut tuvastavad andmed: ees-ja perekonnanimi, isikukood jne;
 • Kontaktandmed: e-posti aadress, aadress, telefoninumber jne;
 • Teenuse pakkumisega või osutamisega ja toote pakkumisega või ostmisega seotud andmed: lepingu täitmisega seotud andmed, teenuse tarbimisega seotudandmed, jne;
 • Finantsandmed: krediidi või kohustuste või tehingute kohta jne;
 • Suhtlusandmed: Kliendi suhtlus Ohutuspartneriga telefoni teel, e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendus kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne;

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Ohutuspartner kogub Teie isikuandmeid erinevatest allikatest. Sültub milliseid suhtluskanaleid klient kasutab või missuguseid andmeid klient edastab

Lähtume isikuandmete kogumisel Üldmäärusest tulenevate põhimõtetega (nt minimaalsuse ja eesmärgipärasuse põhimõttega).

Kogume Teie isikuandmeid nt järgmistel viisidel:

 • Toote pakkumisel või/ja ostmisel (nt veebipoest);
 • Teenuse kasutamisel;
 • Uudiskirjade tellimisel;
 • Avalduste, infopäringute (nt hinnapäring), kaebuste jms tegemisel;
 • Vajaduspõhiselt saame Teie isikuandmeid ka muudest allikatest, kui see peaks osutuma vajalikuks lepingu sõlmimisel, täitmisel, täitmiseks tagamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED JA EESMÄRGID

Isikuandmeid töötlemine peab olema põhjendatud ja vastama isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Üldmäärusest tulenevalt on isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid mitmeid, kuid antud juhul töötleme isikuandmeid järgnevatel alustel: õigusaktidest tulenevate ehk juriidiliste kohustuste täitmiseks, lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks, Ohutuspartneri-i õigustatud huvi alusel ning andmesubjekti nõusolekul.

Seega töötleme Teie isikuandmeid nelja erineva õiguslikul alusel. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et nende isikuandmete töötlemise säilitustähtaegade osas kehtivad erinevad säilitustähtajad ning Teil on erinevad õigused isikuandmete töötlemist mõjutada. Täpsemat infot selle kohta leiate edaspidisest tekstist.

Õigusaktidest tulenev ehk juriidilise kohustuse täitmine

Juriidilise kohustuse täitmine on isikuandmete töötlemine sellisel viisil, mis tuleb kehtivatest õigusaktidest ning Ohutuspartneril on kohustatud vastavat tegevust tegema, kuivõrd Ohutuspartnerilt nõutakse seda õigusaktidest tulenevatel alustel. Antud andmetöötluse üle ei saa Ohutuspartner ega Teie otsustada, kuna tegemist on õigusaktidest tuleneva kohustusega, mida tuleb täita.

Näiteks kuuluvad siia alla järgmised eesmärgid:

 • Raamatupidamisega seonduvad andmed;
 • Riigiasutustele, sh järelevalveasutustele päringutele vastamine ja rikkumistest teavitamine;
 • Isikute teavitamine toimunud rikkumisest.

Lepingu sõlmimine ja selle täitmine, sh täitmise tagamine

Antud juhul isikuandmete töötlemine seisneb peamiselt selles, et pakume või/ja müüme Teile tooteid või teenuseid, et Meil oleks seda võimalik teha, siis on vajalik Teie isikuandmeid töödelda. Hoiame Teie isikuandmete töötlemise nagu ka teistel juhtudel minimaalsena ehk töötleme isikuandmeid minimaalselt eesmärgi saavutamiseks.

Näiteks töötleme antud juhul Teie isikuandmeid järgmisetel eesmärkidel:

 • Lepingueelsed suhted, nt pakkumise tegemine;
 • Inimese ehk andmesubjekti tuvastamine, sh andmesubjekti esindaja tuvastamine;
 • Tellimuste haldamine;
 • Inimese ehk andmesubjekti teenindamine, nt meeldetuletuste edastamine;
 • Lepingust tuleneva kohustuse täitmine, nt toote tarnimine;
 • Lepingutega seotud dokumentatsiooni haldamine;
 • Lepingukohase kvaliteedi tagamine;
 • Arvelduse, nt arvete koostamine.

Nõusolekul põhinev isikuandmete töötlemine

Nõusoleku alusel töötleme Teie isikuandmeid ainult eesmärkidel, milleks olete nõusoleku andnud.

Nõusolekut isikuandmete töötlemiseks küsime näiteks järgmistel eesmärkidel nt turunduspakkumiste- ja teadete tegemine ( e-kirjad jm)

Andmesubjekti poolt antav nõusolek on antud vabatahtlikult, teadlikult ja ühemõtteliselt. Nõusolekut on isikul võimalik igal ajal tagasi võtta kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt saates e-kirjaga nõusolekust tagasivõtmise avaldus ning see vastab õigusaktidest tulenevatele nõuetele). Nõusolek kehtib kuni selle tagasivõtmiseni või uue nõusoleku andmiseni. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Olenevalt nõusoleku andmise ja tagasivõtmise viisist võib see rakenduda teatud ajalise perioodi jooksul. Pikem viivitus võib tekkida, kui annate või võtate tagasi nõusoleku paberkandjal, sellisel ei ole võimalik Meil seda kiiresti andmebaasis muuta.

Õigustatud huvi

Õigustatud huvi tähendab, et Ohutuspartneri huvi isikuandmete töötlemiseks seoses Meie äritegevusega, et pakkuda Teile paremaid teenuseid ja tooteid ning seeläbi neid paremaks arendada. Sellisel juhul saame pakkuda Teile teenuseid, tooteid, teenindust jms just selliselt nagu Teie seda meilt ootate. Õigustatud huvi alusel töötleme Teie isikuandmeid juhul, kui isikuandmete töötlemine on vajalik ja vastavuses Teie õiguste ja huvidega.

Näiteks töötleme Teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgnevatel eesmärkidel:

 • Kampaaniate korraldamine;
 • Kliendisuhte hoidmiseks;

Peame vajalikuks viidata, et eelpool toodud õiguslike aluste all isikuandmete töötlemise eesmärgid ei ole ammendavad, kuid töötleme Teie isikuandmeid alati kooskõlas õigusaktidega. Juhul kui Teil on oma isikuandmete töötlemise osas küsimusi oleme alati nõus neile vastama. Meie kontaktid leiate privaatsusteate lõpus olevast lõigust.

ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD

Isikuandmeid võime töödelda Ohutuspartner OÜ juhtimis- ja administratiivotsuste tegemisel ning on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Ohutuspartner OÜ koostööpartnerid on ettevõtted, kes töötlevad Teie isikuandmeid meie nimel. Üldmääruse kohaselt on tegemist Ohutuspartner volitatud töötlejatega. Volitatud töötlejad ei kasuta isikuandmeid muul eesmärgi kui meiega kokkulepitud tegevuse tegemiseks, nt Teile toote müümine või edastamine.

Volitatud töötlejad on ettevõtted, kes asuvad Eestis, Euroopa Liidus Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas, kuid üksikutel juhtudel võivad nad asuda ka väljaspool mainitud piirkonda. Kõikidel juhtudel on meil kasutusel võetud meetmed, mis tagavad Teie isikuandmete töötlemise turvalisuse nendes riikides.

Juhul kui tekib olukord, et meie koostööpartnerit tuleb õigusaktide kohaselt käsitleda hoopis kaasvastutava töötlejana, mis tähendab, et Teie isikuandmete osas vastutame antud juhul (nt toote müümisel) nii meie kui ka koostööpartner, siis sellisel juhul kehtivad lisaks Ohutuspartneri tingimustele ka koostööpartneri isikuandmete kaitse tingimused.

Meie koostööpartnerite nimekirja leiate allpool.

Ohutuspartner võib Teie isikuandmeid edastada ka pädevatele riigiasutustele (nt kohtule, politseile), kui selleks kohustavad teda õigusaktid. Seega edastame isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktidega. Võime edastada Teie isikuandmeid maksehäirete avaldajatele, kui teeme seda üksnes kooskõlas õigusaktidega.

Anonüümsed andmeid ei ole isikuandmed, kuna nende alusel ei ole võimalik füüsilist isikut tuvastada. Selliseid andmeid võime töödelda muudel eesmärkidel ja teistele isikutele. Samuti, kui neile andmete rakenduvad õigusaktidest tuleneva täiendavad kohustused, siis järgime ka neid.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks või kuni kehtivast õigusaktist tulenev kohustus seda ette näeb.

Teatud juhtudel säilitame Teie isikuandmeid kauem, kui järgnevas loetelus viidatud, nt ei rakenda me automaatselt kustutustähtaega võlgnevuse või kohtuvaidluse olemasolul.

Peame oluliseks Teile viidata, et järgnev loetelu ei ole ammendav, kuid näiteks säilitame Teie isikuandmed järgnevalt:

Andmesubjektiga seotud sündmused, nt nõustamine (kustutame hiljemalt 2 aasta möödudes, kui õigusaktidest ei tulene teisiti);

Lepinguga seotud täitmisega seotud info ( nt Eestis lepingu kehtivuse aja ning vähemalt 3 aastat peale lepingu kehtivuse lõppu);

Raamatupidamisandmed (nt Eestis kustutame 7 aastat möödudes, arvestades majandusaasta lõppu).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Ohutuspartner kasutab isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks vajalikke infotehnoloogilisi ja korralduslikke turvameetmeid.

Meie koostööpartnerid on kohustatud Teie isikuandmete töötlemisel tagama ajakohased turvameetmed.

TURUNDUSLIKUL EESMÄRGIL ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Teil on võimalik anda meile nõusolek oma andmete otseturunduslikuks kasutamiseks. Juhul kui olete vastava nõusoleku andnud, siis on võimalik Teile edastada e-kanali (nt SMS, e-post) kaudu Meie ja Meie koostööpartnerite turunduspakkumisi ja -teateid.

Nõusolekuid otseturunduslikul eesmärgil andmeid töödelda võetakse lepingute puhul eraldiseisvalt muudest tingimustest, nt märkides linnukese kastikesse, et soovite vastavaid pakkumisi saada. Selleks peate sisestama lihtsalt veebilehel oma e-posti aadressi ning seejärel samale e-postile saadetud e-kirjas ka kinnitama, et nõustute edaspidi turunduspakkumisi-ja teateid saama. Sellisel juhul saabuvad Teile üldised Meie ning koostööpartnerite pakkumised.

Käesolev nõusolek on Teil võimalik igal ajal tagasi võtta, kui kasutate turunduspakkumise lõpus olevat loobumise linki või kirjutate e-kirja aadressile info@ohutuspartner.ee või muul Meie pakutaval viisil.

TEIE ÕIGUSED OMA ISIKUADMETEGA SEOSES

Teil või Teie esindajal, kui olete talle vastavad õigused andnud on Teie isikuandmete suhtes järgnevad õigused:

 • Õigus tutvuda oma isikuandmetega (nt nende allikate ja kasutamise eesmärkidega) kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
 • Õigus taotleda oma isikuandmete muutmist ja/või parandamist kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
 • Õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
 • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui töötleme Teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel.
 • Õigus taotleda andmete ülekandmist kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses. Juhime tähelepanu, et vastav õigus on piiratud õigusaktide alusel mitme tunnusega;
 • Õigus pöörduda Ohutuspartneri, järelevalveasutuse või kohtud poole. Juhul kui soovite saada rohkem infot isikuandmete töötlemise osas, siis on Teil alati võimalik pöörduda Meie poole kodulehel avaldatud kontaktandmete kaudu. Juhul kui leiate, et saadud info ei olnud Teie jaoks piisav või arvate, et rikutakse Teie isikuandmete töötlemise tingimusi, siis on Teil alati õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmiseks ka Andmekaitse Inspektsioon  i või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik järelevalveasutus, kelle poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete teemal.

Eelnimetatud õigused ei ole pruugi olla absoluutsed ning neid õigusi reguleerivad kehtivad Euroopa Liidu  ja siseriiklikud õigusaktid.

Küpsiste kasutamine

Küpsised ehk inglise k. cookies on väikesed teksti failid, mis veebilehte kasutades laetakse kasutaja arvutisse ning selle tulemusel saab brauser edastada küpsiste info igal veebilehe kasutuse korral. Küpsised on mõeldud veebilehe külastaja kasutuskogemuse parandamiseks ja lihtsustamiseks.

Küpsised on sul võimalik omal valikul brauseri seadmetest keelata. Samas see võib mõningatel juhtudel näiteks aeglustada veebeilehe sirvimist, vähendada teatud veebilehe funktsionaalsust. Antud hetkel on Ohutuspartneri veebilehetel linke kolmandatele veebilehtedele ja teenustele ning sotsiaalmeedia laiendustele (nt Facebook). Vastavad laiendused on loodud peamiselt statistika või turunduse eesmärkidel. Meie veebilehtedel olevad kolmandate isikute laiendused alluvad kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglitele. Seega soovitame sul tutvuda selliste isikuandmete kaitse praktikaga.

Ohutuspartner OÜ volitatud töötlejad ehk koostööpartnerid

Meie koostööpartnerid töötlevad Töötajate isikuandmeid (edaspidi ka andmeid) Ohutuspartneri nimel ning koostööpartnerid ei kasuta andmeid muul eesmärgil kui vastutava töötlejaga ehk Ohutuspartner Oüga kokkulepitud tegevuse või tegevuste tegemiseks. Näiteks võivad sellisteks tegevusteks olla teenuse osutamine, toodete müümine, lepingute hoiustamine ja paljud muud tegevused, mis on seotud isikuandmete töötlemisega.

Meie koostööpartnerid ei töötle alati kõiki isikuandmeid, vaid töötlevad neid andmeid, kelle andmete töötlemine on eesmärgi täimiseks vajalik.

Meie koostööpartnerid on järgmised ettevõtted:

Luminor Pank reg nr 11315936. Harjumaa, Tallinn linn, Liivalaia tn 45, 10145

ESTO AS  reg nr 14180709 Tornimäe tn 2, 15010 Tallinn

SEB pank AS reg nr 10004252 Harjumaa, Tallinn linn, Tornimäe tn 2, 15010

LHV Pank reg nr 10539549 Harjumaa, Tallinna linn, Tartu mnt 2, 10145